Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarcza (firma) o nazwie CodeDivision - Radosław Bujak z siedzibą w Janowice 292, 33-115 Janowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 869-18-80-432 i numerem REGON: 384098435.
 3. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe pod którymi Usługodawca prowadzi Stronę Internetową działającą w następujących domenach: www.codedivision.pl, www.codedivision.pl i www.codedivision.eu.
 4. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa.
 6. Zamówienie - oznacza proces składania zamówienia na wybrany Towar przez Użytkownika za pomocą formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 7. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy.
 8. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, Towaru określonego w Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy i domen internetowych a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie (listownie lub poprzez wiadomość e-mail).
 3. Usługodawca dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Google Chrome 77.0.3865.90 lub Mozilla Firefox 69.0.1 lub Opera 63.0.3368.94 lub Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.17690 lub Microsoft Edge 77.0.235.24 lub nowsza, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe, którego prędkość pobierania wynosi co najmniej 21 Mb/s a prędkość wysyłania wynosi co najmniej 1 Mb/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli (Full HD).
 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików typu "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie plików typu "cookies" może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
 5. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szególności Użytkownicy powinni stosować oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie danych osobowych za wyjątkiem danych osobowych wymaganych i opcjonalnych podczas składania Zamówienia.

§ 3. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne jest posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Wybranie Towaru następuje poprzez wybór polecenia "Zamów" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej. Po wyborze polecenia "Zamów" Użytkownik składa Zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia podając następujące dane:
  1. ilość licencji,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. nazwa firmy (opcjonalne),
  5. numer identyfikacji podatkowej (opcjonalne),
  6. ulica / miejscowość,
  7. numer domu / lokalu / budynku
  8. kod pocztowy,
  9. nazwa oddziału poczty,
  10. adres poczty e-mail,
  11. numer telefonu (opcjonalne),
  12. akceptacja oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu Internetowego,
  13. akceptacja wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego w zgodzie i według zasad określonych w Polityce Prywatności,
  a następnie wysyłając wypełniony formularz zamówienia do Usługodawcy poprzez wybór polecenia "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 5. Każdorazowo po wysłaniu Zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawrcia Umowy na sprzedaż towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca wyświetla oraz przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej podsumowanie (potwierdzenie) jego złożenia. Podsumowanie (potwierdzenie) złożenia zamówienia zawiera między innymi takie informacje jak:
  1. nazwę produktu,
  2. ilość licencji,
  3. kwotę netto,
  4. stawkę VAT,
  5. kwotę VAT,
  6. kwotę brutto (kwotę łączną do zapłaty),
  7. nazwę odbiorcy,
  8. numer rachunku bankowego,
  9. tytuł przelewu,
  10. kwotę do zapłaty,
  11. status zamówienia.
 8. Przedmiotem Zamówienia są kody (numer seryjny i klucz licencyjny) odblokowujące pełną funkcjonalność Towaru.

§ 4. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze wyrażone są zarówno w cenach netto jak i w cenach brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową a o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rzecz zamówionych Towarów w kwocie wyraźnie wskazanej przez Usługodawcę podczas procesu składania Zamówienia.
 3. Formą płatności akceptowaną przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym jest tradycyjny przelew bankowy (elektroniczny lub za pośrednictwem poczty). Usługodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z dodatkowymi opłatami podczas dokonywania przelewu przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za zamówione Towary.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zamówione Towary do 7 dni od daty dokonania Zamówienia.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Usługodawca nie wyznacza Użytkownikowi dodatkowego terminu na dokonanie płatności. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty, Usługodawca odstąpi od Umowy.

§ 5. Dostawa

 1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.
 3. Usługodawca dostarcza Towar do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu na swoim rachunku bankowym wpłaty za zamówione Towary przez Użytkownika.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (adresu poczty e-mail) wskazanego w formularzu Zamówienia.
 5. Usługodawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§ 6. Reklamacje

 1. Po Dostawie Towaru przez Usługodawcę do Użytkownika w ramach zawartej Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo reklamacji i zwrotu zamówionych i opłaconych Towarów.
 2. Przedmiotem Zamówienia są dobra niematerialne, które po dostarczeniu Użytkownikowi tracą dla Usługodawcy całkowitą wartość i w przypadku chęci reklamacji bądź zwrotu Towaru, Usługodawca nie jest w stanie określić, czy dostarczony Towar został wykorzystany przez Użytkownika.

§ 7. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę nie są objęte gwarancją.

§ 8. Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli Użytkownik dokonał opłaty za zamówione Towary a Usługodawca nie wykonał jeszcze Dostawy, Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika na wybrane Towary do chwili Dostawy zamówionych Towarów prz Usługodawcę do Użytkownika. Użytkownik może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@codedivision.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca wysłał Zamówienie do Użytkownika, Umowa przestaje wiązać.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówione Towary.
 6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy, Usługodawca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu za zamówiony i opłacony Towar.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą elektronicznego przelewu bankowego.

§ 9. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci formularza kontaktowego.
 2. Usługi wskazane w § 9 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielanai dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników we właściwy sposób w Regulaminie.
 4. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości drogą poczty elektronicznej do Usługodawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lu ba stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporób. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi natychmiastowo od dnia opublikowania na Stronie Internetowej.